Iodica
Цена
Язык
  • Russian
  • English
  • Polski
Валюта

Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.iodica.pl („Sklep internetowy") powadzony jest przez firmę IODICA WORLD Sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem KRS 0000769669 („Sprzedający").

Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji warunków umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez użytkownika z możliwości zawarcia umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

I. Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.iodica.pl

2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę.

3. Jako „Zamawiającego" należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą oświadczenie woli za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące produkt lub zestaw produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. „Użytkownikiem" jest każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego.

5. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i zawierają należny podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.

6. Informacje podane na stronie internetowej www.iodica.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

7. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja Miesiąca" w oferowanych tam cenach, bądź oferowane w innej promocji czy wyprzedaży dostępne są do wyczerpania zapasów. Realizacja zamówień na takie produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego www.iodica.pl przez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

9. Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

10. Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.

11. Sklep internetowy zapewnienia Zamawiającym możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 795335537, w godz. 8:00 -16 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk (tj. zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego (przez które należy rozumieć narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego), a także na udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt", usługi „Poleć znajomemu" oraz usługi „Zgłoś błąd" . Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Usługa „Zapytaj o produkt" polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o produkcie, o właściwościach produktu podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 5-ciu dni od przesłania zapytania przez użytkownika.

4. Usługa „Poleć znajomemu" polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania wiadomości o produkcie w Sklepie internetowym do wybranej przez użytkownika osoby. W tym celu użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o produkcie w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego.

5. Usługa „Zgłoś błąd" polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez użytkownika błędu na stronie Sklepu internetowego. W tym celu użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

e. Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,vcv

f. Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10.Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt", „Poleć znajomemu" i „Zgłoś błąd". Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

11.Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy reklamacja@iodica.pl Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

12.Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

III. Składanie zamówienia:

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;

d. aktywne konto e-mail.

2. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.ioidca.pl przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów, a także zapoznanie się z treścią regulaminu Sklepu internetowego oraz potwierdzenie pełnoletniości. Dokonując pierwszego zamówienia Zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter poufny.

4. Zamawiający korzystający z Loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje zamówienia jako gość.

5. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

6. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka",

b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej",

c. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres Zamawiającego oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i potwierdzenie pełnoletniości poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej",

d. dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne odznaczenie że zamówienie ma być zapakowane jako prezent, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej",

e. w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

2. Do momentu kliknięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór zamawianych produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:

a. formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. transakcja nie zostanie zautoryzowana w systemie płatniczym PayU, Dotpay lub PayPal (w przypadku płatności kartą);

c. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;

d. zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

6. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.

7. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie składania zamówienia.

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych produktów.

9. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

IV. Płatności:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,DotPay lub PayPal; karta platnicza, karta kredytowa, BLIK

 

3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący zamówienia produktów poprzez w Sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności on-line opisanych w ust. 1. lit. b. powyżej i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line za pomocą systemu DotPay obsługuje firma: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296790, zaś za pomocą systemu PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA (spółka komandytowa /partnerska wpisana do rejestru za numerem R. C.S. Luxembourg B 118 349, z siedzibą przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449, piąte piętro, Luksemburg. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z płatności elektronicznych, dane osobowe Zamawiającego są przekazywane są spółce, która obsługuje dany System, a spółka ta jest administratorem danych osobowych Zamawiających. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce Dotpay S.A. lub PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA (zależnie od wybranego sposobu płatności elektronicznych), która jest ich administratorem danych osobowych.

4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie lub podanie będnych danych adresowych, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce WYSYŁKA, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

V. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:

1. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, w razie odbioru z miejsca odbioru, o którym mowa w ust. 3. poniżej – 14 od ustalenia terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub nieodebrania Zamówienia z Miejscu odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.

Sposób dostawy Zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego formy dostawy.

3. Termin otrzymania zamówienia przez Zamawiającego = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

4. W Sklepie internetowym przy poszczególnych produktach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności produktu. Dostępność produktu oznacza czas realizacji zamówienia i może mieć następujące oznaczenia:

a. dostępny od ręki - produkt znajduje się w magazynie Sprzedającego.

b. dostępny w 72 godziny - produkt znajduje się w magazynie dostawcy Sprzedającego i będzie u Sprzedającego w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia.

c. oczekujemy na dostawę - produkt jest aktualnie niedostępny w sprzedaży.

5. Czas dostawy to czas potrzebny firmie kurierskiej na dostawę zamówienia do Zamawiającego, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki przez Sprzedającego.

6. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

8. Zamawiający zostaje poinformowany o przekazaniu firmie kurierskiej zamówionych produktów do wysyłki w osobnym emailu.

9. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone do wartości 2000 pln. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub otwierana, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczny kontakt w tej sprawie ze Sprzedającym.

10. W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski, Zamawiający proszony jest, przed dokonaniem zamówienia, o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy produktów i ustalenia innych warunków umowy sprzedaży.

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

VI. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy:

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.

2. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na podstawie § 3. Ust. 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481), Sprzedający informuje, że w/w ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

3. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować konsument Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie wysłanego na adres: IODICA WOLRD Sp. z o.o. ul. aleja Solidarności 101/23 00-144 Warszawa lub pocztą elektroniczną: biuro@iodica.pl. Jeżeli konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, konsument otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca konsumentowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracane produkty konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres: IODICA WORLD Sp. z o.o. ul Połoniny 13 03-155 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

11. Zgodnie z postanowienia art. 38. ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

11. Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub też sfałszowania produktu leczniczego.

VII. Reklamacje:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: reklamacja@iodica.pl .pllub pisemnie na adres: IODICA WORLD Sp z o.o. ul. Aleja solidarności 101/23 00-144 Warszawa

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury).

4 Przy rozbieżności w ilości dostarczonego produktu, zamawiający powinien wraz ze kserokopią paragonu lub faktury dostarczyć zdjęcia paczki rozpakowanej umozliwiającej weryfikację rozmairów paczki z zewnątrz jak i w wewnątrz. dokumenty należ przesłać na adres firmy lub drogą email na  reklamacja@iodica.pl

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

6. Sprzedający informuje, że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VIII. Ochrona danych osobowych, postanowienia końcowe:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

2. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego i/lub kontaktu ze Sprzedającym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, i//lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

5. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

9. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.

10. Korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

12. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

15. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2019 roku.